IDENTIFIKÁCIA A KVALITA ČIAROVÉHO KÓDU

Pozrite si video organizácie GS1 Czech Republic, ktoré odpovedá na mnohé otázky týkajúce sa použitia čiarových kódov. Video pokrýva oblasť štandardov čiarových kódov, objasňuje dôsledky chybného označenia tovaru, zdôrazňuje zameranie na kvalitu a následnú verifikáciu čiarového kódu.

Prepis videa

Čiarové kódy sa stali základný nástrojom zlepšovania efektivity v rade priemyslových sektorov naprieč dodávateľskými reťazcami. Sú kľúčovým prvkom v procese automatizácie nielen v konkrétnej maloobchodnej predajni, ale v celom maloobchodnom sektore predovšetkým pre objednávanie, prepravu tovaru, skladovanie, distribúciu a fakturáciu.

Štandardný čiarový kód GS1 je najrozšírenejším a najdlhšie používaným čiarovým kódom na svete. Ide o nepostrádateľnú metódu značenia produktov, ktoré nájdete takmer na každom druhu spotrebného tovaru na svete.

To malé pípnutie, ktoré si ľudia spojujú s priebehom tovaru cez pokladňu supermarketu je neklamnou známkou načítania informácie zakódovanej v čiarovom kóde. Keby ste dosiahli 99% úspešnosti v kľúčovom ukazovateli vlastného podnikania, určite by ste si mohli gratulovať. Ale keď príde na čiarové kódy, môže i 1% nesnímateľnosť kódu byť veľmi nákladná záležitosť. 99% úspešnosť pri skenovaní môže znieť skvele, ale keď je v maloobchodnom reťazci skenovaných 6 biliónov položiek každý rok, potom 1% chýb znamená 60 miliónov nepredaných produktov.

Čo spôsobí chybné označenie čiarovým kódom

Odhaduje sa, že náklady na manipuláciu obchodnej jednotky, napríklad kartónu s nesnímateľným čiarovým kódom v automatizovanom distribučnom centre sa pohybujú medzi 40 až 60% hodnoty samotného kartónu. Za predpokladu, že veľkými obchodnými reťazcami prejde za mesiac až niekoľko stoviek miliónov kartónov, znamená 1% chybovosť pri snímaní čiarových kódov významné navýšenie nákladov na celý zásobovací proces. Chybne označené produkty, ktoré nebolo možné automaticky spracovať, sa veľmi pravdepodobne vrátia dodávateľovi, kde sú preznačené, alebo predané iným spôsobom. To všetko vedie k presvedčeniu, že kvalitu čiarových kódov je nutné brať vážne.

Keď nejde tovar na pokladni naskenovať, môže dôjsť k chybe, ktorá sa potom premietne do celého zásobovacieho reťazca. Jednoducho povedané informačný systém obchodníka položku nepredá, takže ju znovu ani neobjedná. Návezne teda ani distribútor ani výrobca nebudú mať správne informácie potrebné k plynulému zásobovaniu. Výsledkom je nespokojný zákazník, ktorý nenakúpil.

Kvalita čiarových kódov

Ak chcete dosiahnuť automatizácie, inými slovami, aby prácu robil počítač, tak musia byť čiarové kódy snímateľné. Kvalitné čiarové kódy a správna identifikácia prináša pozitívne výsledky pre obchodníka aj dodávateľa. Keď sú všetky potrebné informácie presne a rýchlo zaznamenané, sú schopné zlepšiť proces fakturácie a rýchlosť platobných systémov. Je menej dôvodov k sporom a menej oneskorených platieb.

Kvalita čiarových kódov sama o sebe nie je hlavným cieľom obchodníka, tým je ponúknuť zákazníkovi tovar, ktorý hľadá. Keď však nie je opatrené správnym a kvalitným čiarovým kódom, nie je možné ho predať. Preto je v záujme všetkých obchodných partnerov, aby ich čiarové kódy boli vždy stopercentné a na prvý krát snímateľné.

Obchodné a distribučné spoločnosti investujú stále viac do automatizovaných manipulačných a skladovacích systémov. To stavia dodávateľov stále častejšie do pozície kedy čelia sankciám za nedostatočnú kvalitu čiarových kódov. Ide o finančné pokuty, alebo dokonca o vylistovanie konkrétneho produktu z predávaného sortimentu. Dodávatelia by teda mali dbať na to, aby boli schopní zaistiť požadovanú kvalitu značenia a aby mohli i oni sami z tejto výhody ťažiť.

Kontrolný protokol merania kvality čiarového kódu

Zavedenie a využívanie kontrolného protokolu merania kvality čiarového kódu, bude mať okamžitý a výrazný účinok na kvalitu identifikácie a prevedenia čiarového kódu. Pomôže výrazne redukovať počet chýb pri skenovaní. Kontrolný protokol by mal byť bežnou súčasťou procesu vývoja obalov nových produktov a priebežnej kontroly tých stávajúcich. Každý produkt z vášho sortimentu by mal prejsť kontrolou podľa tohto protokolu tak, aby identifikácia vyhovovala z hľadiska dátového obsahu, symboliky, umiestnení aj tlačovej kvality. Uvedená kontrola zaistí, že čiarový kód vytlačený na produkte, bude v súlade so štandardom a bude ho možno s vysokou mierou istoty bez problému snímať kdekoľvek, v rámci zásobovacieho reťazca. To iste prispeje k zabezpečeniu bezproblémových dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Pridelenie globálneho čísla obchodnej položky GTIN

Prvé čo musíte urobiť ešte pred tým než začnete s tlačou čiarových kódov je identifikácia každého výrobku, každej spotrebiteľskej jednotky jednoznačným číslom. Toto číslo sa nazýva globálne číslo obchodnej položky, alebo GTIN z anglického Global Trade Item Number. Jedná sa o svetovo unikátne číslo a je kľúčom ku všetkým ďalším informáciám o danom produkte, ktoré sú uložené v ľubovoľných databázach. Pre správnu identifikáciu všetkých svojich produktov, musíte najprv vytvoriť ich zoznam, a to vrátane všetkých variant. Uistite sa, že ste zahrnuli i jemnejšie detaily: rozdiely ako je farba, veľkosť a obsah. Keď je váš zoznam hotový, je potrebné prideliť jedinečné identifikačné číslo GTIN každému jednotlivému produktu. Pre identifikáciu použite výhradne čísla z intervalu prideleného od príslušnej národnej organizácie GS1. Čísla prideľuje poradovo.

Obchodný riaditeľ GS1 Czech Republic: Spomínam si na začiatky identifikácie produktov pomocou GTIN. V minulosti bolo nezriedka rozhodnuté o prepojení indentifikácie s platnou klasifikáciou produktu. Prvá číslica tak napríklad odpovedala farbe vína, druha objemu spotrebiteľského balenia a tak podobne. Vždy však bolo v krátkej dobe zistené, že tento postup nie je správny. Dátová kapacita prideleného prefixu bola veľmi rýchlo vyčerpaná pričom nebolo možné využiť všetky identifikačné čísla, ktoré boli k dispozícií. GS1 preto doporučuje zaistiť identifikáciu bez akejkoľvek väzby na platné štruktúry.

Symbol čiarového kódu

Akonáhle máte správne pridelené čísla GTIN, môžete prejsť k ďalšiemu bodu na zozname a tým je symbol čiarového kódu. Pre všetky produkty predávané v maloobchodných predajniach, je správnym čiarovým kódom jeden zo štvorčlennej rodiny symbolov EAN/UPC. Tieto kódy sú určené k snímaniu priamo na platobnom termináli v mieste predaja. Rovnako ako existujú pravidlá pre identifikáciu položiek a pre výber správneho typu symbolov, ktorý má byť použitý, existuje i štandard pre umiestnenie čiarového kódu na produkt. Pre snímanie čiarových kódov na pokladniach je hlavným kritériom rýchlosť snímania a jednoduchá manipulácia pri predaji produktu.

Správne umiestnenie čiarového kódu

Čiarový kód by preto mal byť umiestnený tak, aby bol dobre vidieť a pokladníčka ho ľahko našla. Inak povedané, aby bol na štandardnom a predvídateľnom mieste. Všeobecné odporúčanie pre umiestnenie čiarového kódu je v pravom dolnom kvadrante na zadnej časti výrobku. Je nutné dodržiavať takzvané ochranné zóny okolo symbolu a zaistiť, aby čiarový kód bol minimálne 8 milimetrov alebo maximálne 100 milimetrov od okraja balenia. To je základné všeobecne platné pravidlo. V praxi existuje samozrejme nepreberné množstvo produktov rôznych tvarov a veľkostí. Každý z nich je nutné pre umiestnenie čiarového kódu individuálne posúdiť tak, aby symbol plnil svoje poslanie: rýchlu a spoľahlivú identifikáciu.

Nenechajte si vytlačiť čiarový kód, ktorý sa zobrazí zalomený cez roh vášho výrobku. Nepoužívajte prebaly zakrývajúce čiastočne alebo úplne čiarový kód ani keď sú transparentné. Nenechajte si vytlačiť čiarový kód v spojoch obalu, alebo na častiach, ktoré nie sú hladké. Skenovanie je najúspešnejšie vtedy, keď je čiarový kód vytlačený na rovnom povrchu. O správnom umiestnení čiarového kódu sa rozhoduje už vo fáze prípravy grafického návrhu obalu, alebo etikety produktu. Skúsený dizajnér berie do úvahy tvar a veľkosť finálneho produktu s ohľadom na zaistenie efektívneho fungovania čiarového kódu pri skenovaní. Vždy je nutné preveriť či je symbol umiestnený logicky, prakticky a v súlade so štandardmi. Porovnajte svoj obal s podobnými na trhu a overte si jeho funkčnosť priamo v mieste predaja.

Orientácia čiarového kódu

Pre efektívne snímanie je tiež dôležitá správna orientácia čiarového kódu v priestore. Termín orientácia sa vzťahuje k prevedeniu čiarového kódu vo vzťahu k ploche, na ktorej produkt stojí vo svojej normálnej polohe. To je obvykle určené predovšetkým tlačovou technikou, procesom tlače a tiež tvarom, respektíve zakrivením povrchu samotného produktu.

Existujú dva typy orientácie, takzvaná plotová, alebo rebríková. Plotová je základnou variantou orientácie čiarového kódu. To znamená, že čiary sú kolmé k povrchu, na ktorom produkt stojí vo svojej normálnej polohe. Okom čitateľná identifikačná sekvencia pod symbolom sa číta zľava doprava. Táto varianta orientácie sa používa u väčšiny produktov. Typická je pre obaly ako sú krabice, sáčky, alebo dózy všetkých možných veľkostí.

Keď je čiarový kód umiestnený na príliš zakrivenom povrchu, skener nemôže symbol kvôli zakriveniu úspešne zosnímať. Preto v takomto prípade musí byť symbol prevedený vo variante rebríkovej. To znamená, že čiary sú rovnobežné s povrchom, na ktorom produkt stojí vo svojej normálnej polohe. Varianta orientácie rebrík sa doporučuje pre valcovité tvary obalu, ako sú plechovky a ďalšie predmety podobného tvaru. Okom čitateľné číslo pod symbolom možno čítať buď zhora dolu, alebo zdola hore - podľa toho čo je v súlade s ostatným textom a grafikou na obale. Je úlohou dizajnéra, alebo zadávateľa obalu či etikety, aby bola vybraná správna orientácia pre konkrétny tvar a druh produktu.

Dostatočná ochranná zóna

Ochranná zóna je voľná, ničím nerušená plocha, priestor, oblasť, pred a za čiarovým kódom. Dodržanie týchto ochranných zón je veľmi dôležité, pretože umožňujú skeneru rozpoznať, kde čiarový kód začína a kde končí. Šírka ochranných zón závisí na veľkosti čiarového kódu. Čím väčší je čiarový kód tým širšie sú ochranné zóny. Nedostatočné, alebo akokoľvek narušené ochranné zóny, môžu spôsobiť problémy pri skenovaní. Je nutné zaistiť, aby do ochrannej zóny nič nezasahovalo. Žiadne texty, grafika, vodoznaky, ani loga.

Výška a veľkosť symbolu čiarového kódu

Menovitá veľkosť pre čiarový kód EAN-13 používaný v maloobchode je 22,85 milimetrov krát 37,29 milimetrov. Pri letmom pohľade na štandardnú veľkosť čiarového kódu by sa jeho plocha mala takmer približovať štvorcu. Keď sybol EAN-13 pripomína skôr obdĺžnik, bola jeho výška pravdepodobne znížená. Snažte sa nikdy neznižovať výšku symbolu. Znížená výška symbolu môže zásadným spôsobom ovplyvniť čitateľnosť kódu. Keď vidíte pokladníčku ako sa snaží opakovane naskenovať čiarový kód na produkte, je príčinou veľmi pravdepodobne príliš znížený čiarový kód.

Ak platí, že výšku symbolu nie je možné znižovať, je vôbec možné pracovať s veľkosťou čiarového kódu? Môže byť jeho prevedenie väčšie alebo menšie než menovitá veľkosť? Odpoveď je áno. Veľkosť čiarového kódu môže byť aj väčšia než 100%. Norma umožňuje až 200% menovitej hodnoty. Avšak odporúčanie je držať veľkosť čiarového kódu v rozsahu 80 až 120% menovitej veľkosti, keď to kvalita tlače umožňuje. Je nutné si uvedomiť, že pri tlači čiarových kódov menších než 100%, sú tlačové tolerancie omnoho prísnejšie a je nutné použiť vysoko kvalitnú tlač.

Správne farebné kombinácie

Čiarové kódy musia byť vytlačené tak, aby tmavé čiary boli na svetlom pozadí. Takzvane inverzný čiarový kód, ktorý tvoria biele čiary na bielom alebo podfarbenom pozadí, nie je možné snímať. Skeneri merajú rozdiel v kontraste medzi čiarami a svetelnými medzerami pomocou červeného svetla. Preto je dôležité používať farby, ktoré maximalizujú tento kontrast. Čierne prevedené čiary proti bielemu pozadiu sú optimálnou voľbou.

Samozrejme, farba hraje dôležitú úlohu v dizajne obalu a ovplyvňuje úspešnosť finálneho produktu. Preto máme niekoľko tipov, ktoré vám umožnia správne využívať farby pri tvorbe čiarových kódov. Teplé farby, ako je žltá, červená, oranžová, alebo biela, skener nevníma, sú teda vhodné ako podkladové farby pre pozadie. Studené farby, ako zelená, modrá, fialová a čierna, sú naopak vhodné pre prevedenie čiar, pretože pod červeným svetlom skeneru vyzerajú tmavo. Kovové povrchy, fólie, alebo farby, odrážajú svetlo skeneru, takže sú pre snímanie veľmi obtiažne.

Dostatočný kontrast

Priehľadné alebo polo-priehľadné obaly môžu spôsobiť nedostatočný kontrast pre snímanie čiarového kódu z obalu a je treba zaistiť snímateľnosť symbolu takzvanou podtlačou. Pozadie čiarového kódu je tvorené bielym, žltým, oranžovým, alebo červeným obdlžníkom, ktorý zaistí dostatočný kontrast pre čiary symbolu.

Keď použité farby na obale poskytujú vhodnú kombináciu pre snímateľnosť symbolu, nie je nutné používať čiernu farbu len kvôli čiarovému kódu. Je dôležité, aby použitá farba pre vytlačenie čiar bola dostatočne sýta a samotná tlač dostatočne kvalitná.

Adekvátna šírka čiar symbolu čiarového kódu

S nárastom využívania informačných technológií a počítačovej grafiky stále viac dizajnérov vytvára čiarové kódy súčasne s grafickými návrhmi obalov pomocou špecializovaných softvérových programov. Pri ich správnom použití je zaručená dobrá kvalita symbolov. Avšak je nanajvýš dôležité, aby tvorca grafického návrhu bol v kontakte s tlačiarňou, ktorá bude obaly, alebo etiketu tlačiť. Rôzne tlačové technológie totiž majú vplyv na konečné kvalitu prevedenia čiarového kódu. Napríklad čiary tlačeného symbolu sú obvykle nepatrne širšie oproti pôvodnému grafickému návrhu. Jedná sa o takzvané našírenie a je nutné s ním v grafickom návrhu počítať. Nie je možné vizuálne skontrolovať či došlo behom procesu tlače k našíreniu, alebo zúženiu čiar. Jediným spôsobom ako spoľahlivo skontrolovať kvalitu tlače je verifikácia čiarového kódu pomocou kontrolného zariadenia.

Verifikácia kvality čiarových kódov

Overenie kvality čiarového kódu sa prevádza na základe ISO noriem pomocou verifikačného zariadenia. Verifikačné zariadenie je profesionálny prístroj na meranie kvality čiarových kódov. Kontroluje dátovú štruktúru a vyhodnocuje rôzne hladiny kontrastu. Nestačí vedieť, že čiarový kód je nesprávne prevedený, alebo neodpovedá štandardu. Verifikačné zariadenie presne definuje nedostatky a umožňuje užívateľovi zjednať nápravu. Preto je dôležité používať verifikačné zariadenie kalibrované v súlade s ISO normou. Verifikáciu nie je možné nahradiť obyčajným skenovaním. Samotné snímanie čiarového kódu skenerom je ovplyvnené hlavne typom skeneru.

Je rozdiel medzi laserovým alebo kamerovým skenerom, medzi ručným alebo stacionárnym zariadením. Úlohu hraje tiež čítacia vzdialenosť, osvetlenie a celá rada ďalších aspektov. Verifikácia je základným kontrolný mechanizmus overujúci, že čiarový kód je funkčný a s istotou snímateľný na prvý krát. Zaručuje, že symbol bude možné snímať v rámci celého dodávateľského reťazca čo zaistí požadovanú efektivitu odberateľsko-dodávateľských vzťahov. A nielen to, sledovanie kvality čiarových kódov vo svojom dôsledku znamená i konkurenčnú výhodu a spokojnosť vašich zákazníkov.

Kde vám pomôžu s verifikáciou? Informujte sa u príslušnej národnej organizácie GS1, či poskytujú verifikačné služby, alebo či majú akreditovaných partnerov, ktorí vám môžu pomôcť. Príslušná národná organizácia GS1 vám môže pomôcť už vo fáze grafického návrhu obalu, ešte skôr než je konkrétny obal zadaný do výroby. Dostať informácie o kvalite čiarových kódov ešte v prípravnej fáze pred zadaním obalu do tlače je iste príležitosť ako minimalizovať prípadné chyby a je teda výhodou pre všetkých zúčastnených vrátane tlačiarní. Napriek tomu je potrené si uvedomiť, že rozhodujúce pre kontrolu kvality je verifikácia čiarového kódu na finálnom výrobku.

Začlenením verifikácie do kontroly kvality a akosti vašich produktov, môžete zaistiť, že čiarové kódy budú snímateľné vždy a na prvý krát. Je príkladom správnej praxe, že za kontrolu kvality čiarových kódov je v organizácii zodpovedný konkrétny pracovník. Ak budete postupovať podľa pravidiel a štandardov GS1, budete mať istotu, že vaše produkty budú skenované rýchlo, vždy a všade bez akýchkoľvek problémov.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.