MZDY A PERSONALISTIKA

Mzdový modul umožňuje efektívne spracovanie všetkých typov miezd, evidenciu personálnych a mzdových údajov zamestnancov, tlač zostáv a formulárov pre jednotlivé úrady. Vybrané formuláre môžete posielať elektronicky cez Elektronický zber údajov pre účely Sociálnej poisťovne príp. cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní.

Základná mzdová funkcionalita

 • Spracovanie mesačných, hodinových a úkolových miezd
 • Evidencia, čerpanie a automatické krátenie dovolenky
 • Možnosť zadania paušálnych (opakujúcich sa) mzdových zložiek
 • Dôchodkové doplnkové poistenie
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Možnosť zadávania naturálnych odmien
 • Automatické generovanie Registračných listov fyzických osôb pre Sociálnu poisťovňu
 • Možnosť vytvárania Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie
 • Výpočet nároku na dôchodok
 • Možnosť priradiť zamestnancovi platovú triedu alebo stupeň – kontrola na dobu praxe
 • Automatická aktualizácia platových tried
 • Automatický výpočet ročného zúčtovania dane
 • Automatický výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Automatické načítanie údajov do ELDP a ich následná tlač
 • Tlač zákonných tlačových zostáv (Mzdový list, Potvrdenie o príjme, Zápočtový list a pod.)

Optimalizácia zadávania dát

 • Zadávanie mzdových údajov a podkladov pre výpočet aktuálneho i nasledujúceho mesiaca
 • Import dát z dochádzkových systémov
 • Užívateľsky jednoduchý import podkladov pre výpočet z Excelu
 • Možnosť importovania podkladov pre výpočet vo formáte txt alebo xml
 • Hromadné zadávanie mzdových zložiek vybraných zamestnancov
 • Hromadný výpočet výplat všetkých zamestnancov s možnosťou následného doplnenia

Garancia legislatívnej správnosti

 • Garancia správnosti a údržby platnej legislatívy v oblasti miezd

Elektronická komunikácia s úradmi štátnej správy

 • Podávanie RLFO a Mesačných výkazov cez EZU do Sociálnej poisťovne
 • Podávanie Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní
 • Podávanie Ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (dávka 541) cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní
 • Podávanie Oznámenia zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (dávka 542) cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní
 • Generovanie súboru obsahujúceho údaje o zamestnancoch z III. časti „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...
 • Podpora elektronických certifikátov a šifrovanie
 • Podpora elektronického bankovníctva a následné zaúčtovanie do modulu Ekonomika

Podpora účtovných firiem

 • Efektívna a rýchla práca pri nastavení modulu Mzdy pomocou skopírovania už existujúceho nastavenia

Jednoduchá tvorba zostáv

 • Možnosti tvorby vlastných zostáv
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek, generovaných zostáv
 • Vytváranie vlastných zostáv s potrebnými stĺpcami a ich rozmiestnením
 • Ľubovoľné triedenie riadkov s možnosťou filtrácie vrátane zoskupovania
 • Vytváranie súhrnných mzdových zostáv za vybrané obdobia
 • Podpora tvorby kontingenčných tabuliek priamo v systéme
 • Export dát do MS Office a zasielanie dokladov emailom alebo faxom

Štatistické výstupy

 • Štatistický výstup ISCP - MZDY značka štatistického formulára: ISCP(MPSVR SR) 1-04
 • Jednoduchá tvorba podkladov pre akékoľvek typy štatistických šetrení

Účtovanie miezd

 • Automatické zaúčtovanie miezd do modulu Ekonomika
 • Zaúčtovanie miezd do ľubovoľného súboru pre prenos do iného účtovného programu
 • Mzdové náklady je možné rozúčtovať na strediská, zákazky, nákladové okruhy, vozidlá
 • Možnosť využitia účtovných skupín – následne je možné účtovať vybrané mzdové zložky na rôzne účty
 • Možnosť rozúčtovať mzdovú zložku na základe iných mzdových zložiek

Variabilita mzdových kalendárov

 • Užívateľské vytváranie mzdových kalendárov
 • Podpora pravidelnej aj nepravidelnej pracovnej doby
 • Pre nepravidelnú pracovnú dobu je možné nastaviť cyklus smien, na základe ktorého budú vytvorené kalendáre na celý rok
 • Vytváranie kalendárov s voľnou pracovnou dobou

Kontrolné mechanizmy

 • Sledovanie skúšobnej lehoty, podpornej doby a ochrannej lehoty zamestnanca
 • Kontrola vyplnenia základných údajov potrebných pre korektný výpočet mzdy
 • Kontrola uplatnenia daňového bonusu na deti do veku 18-tich a 26-tich rokov
 • Kontrola zákonných limitov nadčasov, pohotovosti a odpracovaných hodín dohôd
 • Kontrola absolvovania naplánovaných školení
 • Kontrola vyplnenia zodpovedajúceho stupňa podľa dĺžky praxe
 • Možnosť zobrazenia mzdových údajov cez vybrané obdobia
 • Možnosť sledovania vybraných zmien za určité obdobia

Personalistika

 • Evidencia všetkých dokumentov k príslušnému zamestnancovi
 • Evidencia jubileí zamestnancov, narodenín rodinných príslušníkov a pod.
 • Evidencia a automatické plánovanie školení a lekárskych prehliadok
 • Evidencia plánovaných a skutočných nákladov na školenie
 • Evidencia certifikátov získaných zo školiacich akcií

Asseco HELIOS iNuvio je podnikový informačný systém určený pre menšie a stredne veľké podniky.
Neponúkame demo verziu na stiahnutie, pripravili sme však pre vás krátku prehliadku systému.

1. GADGETS

Helios Gadgets slúži na zobrazovanie požadovaných informácií pomocou miniaplikácie v bočnom paneli vo Windows (Vista a vyšší).
Ide napríklad o zobrazovanie stavu účtu, celkových pohľadávok a záväzkov, finančného stavu skladov alebo sledovanie fakturácie v mesiaci.

AMI Plus - GADGETS

2. WORKFLOW

Možnosť aktívneho upozornenia na vybrané úlohy či udalosti v informačnom systéme. Dajú sa vizualizovať viacerými spôsobmi:

A) „Stromček“ úloh v Heliose
 • • v ľavej časti je zoznam upozornení / úloh, zoradených podľa typu
 • • uprostred je zoznam úloh zodpovedajúcich výberu v "stromčeku"
 • • napravo je pomocník, ktorý popisuje, čo je potrebné urobiť za činnosť (napr. vyplniť nejaký údaj, schváliť, atď.)
AMI Plus - WORKFLOW, „Stromček“ úloh v Heliose
B) Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam

Pasívny výstup workflow (nie je viazané len na workflow) môže byť vizualizácia konkrétneho záznamu, ktorý spĺňa určité podmienky. Napríklad:

 • • zafarbené organizácie v adresári, ktoré majú aktívne saldo
 • • prečiarknuté sú tie, ktoré majú saldo vyššie ako 100 tis.
AMI Plus - WORKFLOW, Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam
C) HeInfo

HeInfo je samostatne fungujúca aplikácia, ktorá stráži na základe užívateľom vytvorených definícií rozličné udalosti, ku ktorým v rámci DB Asseco HELIOS iNuvio dochádza a o týchto udalostiach (stavoch) užívateľa informovať prostredníctvom nadefinovaných akcií (úloha, doklady k fakturácii, objednávky z e-shopu, stav, ...).

AMI Plus - WORKFLOW, HeInfo

3. MOŽNOSTI REPORTINGU

Manažérsky informačný systém obsahuje nástroje na zobrazenie dát. V systéme Asseco HELIOS iNuvio je zobrazený vždy (rovnako ako Nástroje prispôsobenia, Číselníky a Pomocné číselníky). Súčasťou tohto modulu sú prehľady:

 • Kontingenčné tabuľky
 • Grafy
 • Master x Detail
 • Zostavy (t.j. pôvodné Uložené filtre)
 • Dataskop
 • Manažérske rozhranie
Kontingenčné tabuľky:

Variabilný nástroj, ktorý slúži na vyhodnocovanie a náhľad na dáta v 3 dimenziách - riadky, stĺpce a sledované hodnoty.
Kontingenčné tabuľky je možné jednoducho exportovať / importovať. Preto nie je problém danú zostavu vytvoriť u nás a zaslať vám ju e-mailom, ak si tú zostavu nedokážete vytvoriť vlastnými silami. Príklad u faktúr vydaných.

AMI Plus - Kontingenčné tabuľky
Grafy:

Vo svojej podstate ide o grafické zobrazenie kontingenčnej tabuľky. Rovnako ako kontingenčné tabuľky i Grafy je možné exportovať / importovať.

AMI Plus - Grafy
Master x Detail:

Master x Detail je zvláštna a zaujímavá funkcia, ktorá umožňuje sledovať čiastkové prehľady v hlavnom prehľade - teda taká" zostava v zostave". Vnorené prehľady samozrejme musia mať vzťah k hlavnému záznamu zostavy. V jednom hlavnom prehľade môžem mať aj viac vnorených prehľadov.
Napr. v Číselníka organizácií chcem zobraziť informácie o neuhradených pohľadávkach, prehľad zákaziek a info o bankovom spojení.

AMI Plus - Master x Detail
Zostavy: (t.j. pôvodné Uložené filtre)

Každý prehľad môže mať ľubovoľný počet uložených preddefinovaných zostáv - čiže filtrov. Okrem štandardných funkcií je možné využiť aj tzv. farebné rozlíšenie - teda pomocou jazyka SQL definovaná podmienka je prevedená napr. na farbu. Ukážka možnosti vizualizácie rozpracovanosti obchodných zákaziek dvoma rôznymi pohľadmi.
Prehľad obchodných zákaziek. Aké stĺpce, číselníky, apod. je plne variantné podľa potrieb zákazníka, napríklad:

 • • červené sú prehry, zelené výhry
 • • je sledované% úspešnosti
 • • je sledovaný plánovaný výnos
 • • stav zákazky (identifikátor), priorita, atď.
 • • klikom na "+" je možné zobraziť napr.: čo bolo ponúkané, zmluvy, dokumenty, zápisnice z rokovaní, atď.
AMI Plus - Zostavy
Dataskop:

Dataskop je užívateľský prehľad, ktorý umožňuje vytvoriť pre užívateľov vlastnú pracovnú plochu "strom aktivít". Jeden záznam v Dataskope obsahuje stromovú štruktúru, do ktorej je možné združiť informácie zozbierané naprieč modulmi systému Asseco HELIOS iNuvio. Môže byť definovaný ľubovoľný počet záznamov / stromov.
Dataskop využíva všetky nástroje - Zostavy, Kontingenčné tabuľky, Grafy a Master x Detailov

AMI Plus - Dataskop
OLAP kocky:

OLAP kocky slúžia na usporiadanie veľkého objemu dát tak, aby boli zrozumiteľné užívateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov a výsledkov. Dátové kocky sa skladajú z definície dimenzií a metrík. Metriky sú väčšinou číselné hodnoty, ktoré má zmysel porovnávať, sčítavať atď. (predajná cena, marža). Na tieto metriky sa potom pozeráte cez dimenzie (organizácia, dátum, sortiment).

AMI Plus - OLAP kocky
Manažérske rozhranie:

Manažérske rozhranie je komfortný nástroj, ktorý je plne integrovaný v prostredí MS Excel. Priamym prepojením na databázy systému Asseco HELIOS iNuvio umožňuje načítať a online vyhodnotiť potrebné dáta. Práca s dátami je jednosmerná, dáta nie je možné meniť, iba ich zobrazovať.

AMI Plus - Manažérske rozhranie

4. MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

V rámci individuálneho prispôsobenia systému je možná aj vizuálna zmena rozhrania, vrátane textov, obrázkov, atď.
Príklady vizualizácie Heliosu v predvolenom stave (obr.1) a individuálne upravený zákazníkom (obr. 2.).

AMI Plus - MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

5. ĎALŠIE PRÍKLADY VIZUALIZÁCIE SYSTÉMU

Príklady práce s dokumentmi - alternatívna vizualizácia pohľadu na dokumenty v systému

AMI Plus - Príklady práce s dokumentmi

"Sprievodca" činností - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom.
(Vľavo je nadefinovaný strom procesu - systém automaticky ponúkne, čo má používateľ robiť a vpravo "pomocníček" zobrazuje pomocný text, komentujúci požadovanú operáciu / činnosť)

AMI Plus - "Sprievodca" činností

Previazanosť dokladov - je presne dohľadateľné, aké ďalšie doklady / (činnosti) vznikli z prvotnej ponuky.

AMI Plus - Previazanosť dokladov

Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

AMI Plus - Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

Príklad evidencie marketingových akcií

AMI Plus - Príklad evidencie marketingových akcií

Ukážka previazanosti systému - organizácia a nadväznosť na doklady tovarov a služieb.
"Nad" záznamom organizácie možno dohľadať / otvoriť prehľady dokladov, položiek, zákaziek, všetkých rokovaní, dokumentov, a iné...

AMI Plus - Ukážka previazanosti systému

Moduly podnikového systému Asseco HELIOS iNuvio

ERP systém Asseco HELIOS iNuvio je určený pre menšie a stredne veľké firmy. K štandardným agendám Asseco HELIOS iNuvio: Ekonomika, Obchod, Mzdy a personalistika, CRM systém si môžete vybrať špecializované moduly: Skladové hospodárstvo, Logistika, Riadenie výroby, Riadenie projektov, Fakturácia a pošta, Servis, Manažérsky informačný systém, Colný software, Účtovné štandardy, Pokladničný predaj, Pokladňa a Banka, Fiškálny modul a ďalšie.

Systém je postavený na princípe stavebnice. Vezmite tie moduly, ktoré potrebujete a tým znížte investície do informačného systému. Keď firma vyrastie, môžete systém rozšíriť o ďalšie moduly (špecializované oblasti) a zvýšiť počet užívateľov systému. Ak si nie ste istý, ktoré moduly využijete, ozvite sa a pomôžeme s analýzou procesov firmy.

Prezrite obrázok nižšie, okolo jadra systému si firma vyberie tie moduly (funkcionalitu), ktoré skutočne využije.

AMI Plus - Moduly podnikového systému Asseco HELIOS iNuvio

Minimálne technické požiadavky

Základný technický popis

 • • Ekonomický systém Asseco HELIOS iNuvio je určený pre prevádzku v systémovom prostredí firmy Microsoft.
 • • Doporučený desktopový operačný systém (operačný systém PC užívateľa) je MS Windows 8.1 x64 alebo MS Windows 10 x64.
 • • Doporučený operačný systém serveru je MS Windows Server 2016, prípadne MS Windows Server 2019.
 • • Doporučený databázový server je MS SQL 2014 SP2 alebo MS SQL 2016 SP1 alebo MS SQL 2017 (CU verzie 8 alebo vyššia) alebo MS SQL 2019 (od CU3)

Minimálna konfigurácia

Požiadavky sú uvedené len vzhľadom k typu prevádzkovaného operačného systému, databázového serveru MS SQL a Asseco HELIOS iNuvio. Nie je braný ohľad na ďalšie aplikácie prevádzkované na stanici alebo serveri (mimo MS Office na stanici), ktoré zvyšujú nároky na hardware. Rovnako nie je braný ohľad na veľkosť databázy Asseco HELIOS iNuvio (nutné hodnotiť individuálne), čo môže podstatne ovplyvniť nároky na hardware serveru, najmä na veľkosť operačnej pamäte. Firma Microsoft odporúča pre prevádzku MS SQL Server veľkosť pamäte rovnakú ako je veľkosť prevádzkovanej databázy.

Následkom inzerovaných zmien firmy Microsoft pre produkt MS SQL 2016 je ukončený vývoj 32bit verzií SQL Server.
Je nutné prejsť na 64bit architektúru Windows všade tam, kde bude MS SQL 2016 nainštalovaný. Táto zmena sa týka všetkých edícií MS SQL 2016, vrátane edície Express. Súčasné serverové produkty Windows už existujú len v 64 bitovej podobe, zmena sa teda týka desktopových operačných systémov a riešenie typu Asseco HELIOS iNuvio Monoinštalácia.

Monoinštalácia

Podnikový informačný systém Asseco HELIOS iNuvio je nainštalovaný a prevádzkovaný iba na jednom počítači. Databázy aj aplikácie sú spúšťané na rovnakom PC, formou lokálneho prístupu.

Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databáz > 1GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Server

Podnikový informačný systém Asseco HELIOS iNuvio je nainštalovaný na vyhradený server. Server spravuje databázu a zdieľa pre klientov aplikáciu v sieti. Za istých podmienok môže byť server zároveň klientom, formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP).

Poznámka: Voľba počtu a výkonu procesorov závisí predovšetkým na počte užívateľov. Voľba veľkosti RAM závisí od počtu a veľkosti databáz. Pri počte užívateľov> 10 a / alebo predpokladanej veľkosti databázy > 5GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Klient

Počítač klienta systému Asseco HELIOS iNuvio v počítačovej sieti, kde je inštalovaný server. Klient spúšťa aplikáciu zo zdieľanej zložky a pripája sa k databáze na server, formou sieťového prístupu (LAN, WAN). Za istých podmienok môže klient pracovať priamo na serveri, formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP).

Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databáz (y)> 4GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Grafické rozlíšenie

Minimálne grafické rozlíšenie je 1024 x 768, 16 bitov.

Terminálová prevádzka - odporúčaná priepustnosť linky

 • • 128kbps / 1 užívateľ
 • • Komunikačná linka s odozvou na ping <150ms, bez vypadávania paketov počas prevádzky.

Odporúčame používať pevnú linku alebo bezdrôtovú linku v licencovanom frekvenčnom pásme.
Používanie nesymetrické linky alebo linky s agregáciou prevádzky (napr. ADSL) - odporúčame otestovať rýchlosť a stabilitu linky.

Virtualizácia HW prostriedkov

Technologicky je možné Asseco HELIOS iNuvio aj MS SQL prevádzkovať aj v rôznych virtualizačných prostrediach. Doterajšie skúsenosti s virtualizáciou sú uspokojivé na systémoch:

 • • VMvare
 • • Microsoft Hyper-V


Ostatné hardware odporúčanie

Pri návrhu konfigurácia je odporúčané riadiť sa nasledujúcimi pravidlami.

Výber hardware

Odporúčame používať značkový hardware (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možnosťou zakúpenia rozšírenej záruky - oprava priamo u zákazníka, možnosť garancie začatie práce na odstránenie hardware závady prípadne garancie doby odstránenia hardware závady.

Veľkosť pamäte RAM

Pre prevádzku MS SQL Server je odporúčaná veľkosť RAM 1: 1 voči veľkosti prevádzkovanej databázy (resp. Súčtu aktívnych databáz).
Ďalej je doporučený pomer RAM 2: 1 voči najväčšej tabuľke spracovávanej na MS SQL Server.
Dostatok RAM pre MS SQL Server má zásadný vplyv na odozvu systému Asseco HELIOS iNuvio.

Konfigurácia diskov

Pre ukladanie databáz je vhodné použiť diskové pole typu RAID 10 alebo RAID 1.
Typ poľa RAID 5 nie je odporúčaný pre SQL databázu.
Rýchlosť disku / diskového poľa a kvalita diskového radiča majú zásadný vplyv na odozvu systému Asseco HELIOS iNuvio.

Ostatný software

Inštalácia a prevádzka MS SQL Server 2012 vyžaduje nasledujúce komponenty Microsoft.

 • • Internet Explorer 7.0 (alebo vyšší)
 • • .NET Framework 3.5.1
 • • .NET Framework 4.0
 • • Microsoft Windows Installer 4.5 (alebo vyšší)
 • • Windows PowerShell 2.0

Microsoft Office

Systém Asseco HELIOS iNuvio komunikujú s nástrojmi MS Office (Word, Excel, Outlook). Pre tieto účely sú uvedené odporúčané verzie.

 • • MS Office 2013 - 2019
 • • MS Office 365 (iba pre desktopové verzie aplikácií)

 

Poznámka: Asseco HELIOS iNuvio spolupracuje plne s 32-bit (x86) verziou MS Office, na to je potrebné brať ohľad pri nákupe nástrojov Office. Podpora 64-bit (x64) verzie MS Office je len čiastočná a doporučujeme ju vopred konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Vo všetkých prípadoch prevádzkovania systému Asseco HELIOS iNuvio je doporučená (v niektorých prípadoch dokonca vyžadovaná) pravidelná aktualizácia produktov MS SQL Server a Windows.

AMI Plus, s.r.o. ponúka možnosť poskytnúť expertov a skúsenosti v oblasti inštalácie, konfigurácie a optimalizácia prevádzky MS SQL a databáz Asseco HELIOS iNuvio. Kontaktujte nás.

Cenník systému Asseco HELIOS iNuvio

Pre prípravu cenovej ponuky pre vašu firmu, potrebujeme poznať vaše podnikanie a požiadavky. Cena systému sa odvíja od zvolenej funkcionality (vybrané moduly) a počtu užívateľov. Vezmete si tie moduly informačného systému, ktoré skutočne využijete. Urobíme analýzu informačných potrieb, poskytneme konzultácie. Radi pomôžeme.

Odošlite kontaktný formulár nižšie a my vám obratom zašleme cenovú ponuku.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.