OBCHOD

Modul Obchod slúži na efektívne riadenie skladových zásob z pohľadu nákupu a predaja tovaru, výrobkov, materiálov či služieb a je úzko spojený s modulom Skladové hospodárstvo. Podporuje automatické operácie objednávania v závislosti od potrieb predaja či výroby a poskytuje vyhodnocovací nástroj obchodných aktivít.

Efektívne obstarávanie obchodných dokladov

 • Možnosť rýchleho vstupu dát s využitím klávesových skratiek a predvolieb.
 • Možnosť tvorby kópií dokladov.
 • Jednoduché prevody položiek medzi dokladmi.
 • Export a import EDI správ.
 • Podpora zadávania údajov s využitím snímačov čiarových kódov.
 • Automatické generovanie nadväzujúcich dokladov.

Rozsiahly systém cenotvorby

 • Odberateľské a dodávateľské cenníky s väzbou na organizácie.
 • Možnosť tvorby časovo obmedzených cenníkov a cenových akcií.
 • Automatické uplatnenie zľavy podľa zadaných parametrov.
 • Možnosť nastavenia časovo obmedzených zliav.
 • Možnosť uplatnenia zľav na položky aj na celý doklad.

Cudzie meny

 • Možnosť obstarania dokladov v ľubovoľnej mene.
 • Automatický prepočet na CZK/EUR podľa zvoleného kurzu.
 • Prenos cudzej meny pri účtovaní do účtovnej evidencie.

Podpora čiarových kódov

 • Evidencia čiarových kódov k položke tovaru.
 • Generovanie čiarového kódu typu EAN 13.
 • Možnosť pripojenia snímačov čiarového kódu (on-line/off-line).
 • Možnosť tlače čiarových kódov (etikety).
 • Podpora EDI komunikácie.

Práca s výrobnými číslami/šaržami

 • Definícia výrobného čísla s možnosťou sledovania záruk a dát expirácií.
 • Sledovanie stavu výrobných čísiel.
 • Jednoznačná identifikácia tovaru z pohľadu trasovania.

Podpora optimalizácie a plánovania skladových zásob

 • Možnosť sledovania historických pohybov jednotlivých položiek.
 • Premietanie vplyvu evidovaných dokladov do stavov skladu.
 • Sada pripravených prehľadov a funkcií.

Automatické generovanie dodávateľských objednávok

 • Nástroj na generovanie dodávateľských objednávok na základe zvolených parametrov.

Komplety (kusovníky)

 • Riešenie nákupu / predaja kompletov s definovaným výpočtom čiastkových položiek.
 • Možnosť tlače dokladov ako výpočet kompletov alebo ako výpočet čiastkových položiek.
 • Zrýchlenie tvorby dokladov.

Evidencia obalov

 • Riešenie väzby medzi položkou tovaru a obalom pre spoločný odpis zo skladu.
 • Možnosť tvorby podkladov pre výkaz Eko-kom.
 • Evidencia pohybu obalov.

Väzby na ďalšie moduly

 • Automatizovaný prenos dokladov do účtovnej evidencie.
 • Prenos požiadaviek obchodu do modulu Výroba.
 • Prenos materiálových požiadaviek výroby do modulu Obchod.
 • Fakturácia.
 • Prepojenie dokladov so záznamami kontaktných jednaní v CRM systéme.
 • Automatizované generovanie hlásení Intrastat.

Externá komunikácia

 • Podpora EDI komunikácie.
 • Export dát zo všetkých prehľadov do MS Office.
 • Zasielanie tlačových formulárov emailom či faxom.
 • Komunikácia s internetovým obchodom.

Výstupy, controlling

 • Sada pripravených prehľadov a funkcií (obrátky skladových kariet, história pohybov, stavy jednotlivých skladov).
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek a výkazov.
 • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv.
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme.
 • Tlač zostáv a tlačových formulárov s možnosťou ich vytvárania a editácie.

Došlé objednávky

 • Modul Došlé objednávky je rozšírením modulu Obchod a umožňuje pohodlne vystavovať, prezerať, editovať odberateľské objednávky a sledovať ich vykrývanie. Skladá zo základných prehľadov:
 • Rad došlých objednávok - zoznam všetkých nadefinovaných radov.
 • Došlé objednávky (Obstarané) - prehľad určený na obstaranie došlých objednávok.
 • Došlé objednávky (V riešení) - otvorené objednávky, prehľad, v ktorom sa zabezpečuje krytie došlej objednávky.
 • Došlé objednávky (Uzatvorené) - prehľad uzatvorených došlých objednávok.
 • Zmenou typu dokladu zmeníte jeho stav, a teda aj umiestnenie do príslušného prehľadu. Na došlých objednávkach, ktoré sú v stave v riešení, je aktívny systém stráženia tovaru. Pokiaľ je na objednávke vyplnený dátum stráženia, je tovar počas tohto obdobia zarezervovaný v sklade.
 • Prehľad vykrytia došlých objednávok v stave v riešení si môžete prezrieť voľbou Zabezpečenie došlej objednávky.
 • Keď má rad došlých objednávok nastavený profil pre generovanie, vygenerujú sa doklady podľa nastaveného profilu. Keď nie je nastavený profil pre generovanie, ponúkne sa zoznam všetkých profilov, z ktorých si vyberiete.
 • Došlé objednávky, u ktorých nechcete, aby v nich niekto robil obsahové zmeny, si prevediete do prehľadu Došlé objednávky (uzatvorené). Kedykoľvek môžete objednávku previesť späť do stavu Došlé objednávky (v riešení) alebo Došlé objednávky (obstarané).
 • Ku objednávke je možné pripojiť relevantné dokumenty, súbory (napr. výrobné postupy, naskenované dodacie listy).
 • Možete priamo generovať vydanú objednávku (dodávateľovi) na základe chýbajúceho tovaru z došlej objednávky.
 • Príjem tovaru môžete spárovať s došlou objednávkou.

Asseco HELIOS iNuvio je podnikový informačný systém určený pre menšie a stredne veľké podniky.
Neponúkame demo verziu na stiahnutie, pripravili sme však pre vás krátku prehliadku systému.

1. GADGETS

Helios Gadgets slúži na zobrazovanie požadovaných informácií pomocou miniaplikácie v bočnom paneli vo Windows (Vista a vyšší).
Ide napríklad o zobrazovanie stavu účtu, celkových pohľadávok a záväzkov, finančného stavu skladov alebo sledovanie fakturácie v mesiaci.

AMI Plus - GADGETS

2. WORKFLOW

Možnosť aktívneho upozornenia na vybrané úlohy či udalosti v informačnom systéme. Dajú sa vizualizovať viacerými spôsobmi:

A) „Stromček“ úloh v Heliose
 • • v ľavej časti je zoznam upozornení / úloh, zoradených podľa typu
 • • uprostred je zoznam úloh zodpovedajúcich výberu v "stromčeku"
 • • napravo je pomocník, ktorý popisuje, čo je potrebné urobiť za činnosť (napr. vyplniť nejaký údaj, schváliť, atď.)
AMI Plus - WORKFLOW, „Stromček“ úloh v Heliose
B) Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam

Pasívny výstup workflow (nie je viazané len na workflow) môže byť vizualizácia konkrétneho záznamu, ktorý spĺňa určité podmienky. Napríklad:

 • • zafarbené organizácie v adresári, ktoré majú aktívne saldo
 • • prečiarknuté sú tie, ktoré majú saldo vyššie ako 100 tis.
AMI Plus - WORKFLOW, Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam
C) HeInfo

HeInfo je samostatne fungujúca aplikácia, ktorá stráži na základe užívateľom vytvorených definícií rozličné udalosti, ku ktorým v rámci DB Asseco HELIOS iNuvio dochádza a o týchto udalostiach (stavoch) užívateľa informovať prostredníctvom nadefinovaných akcií (úloha, doklady k fakturácii, objednávky z e-shopu, stav, ...).

AMI Plus - WORKFLOW, HeInfo

3. MOŽNOSTI REPORTINGU

Manažérsky informačný systém obsahuje nástroje na zobrazenie dát. V systéme Asseco HELIOS iNuvio je zobrazený vždy (rovnako ako Nástroje prispôsobenia, Číselníky a Pomocné číselníky). Súčasťou tohto modulu sú prehľady:

 • Kontingenčné tabuľky
 • Grafy
 • Master x Detail
 • Zostavy (t.j. pôvodné Uložené filtre)
 • Dataskop
 • Manažérske rozhranie
Kontingenčné tabuľky:

Variabilný nástroj, ktorý slúži na vyhodnocovanie a náhľad na dáta v 3 dimenziách - riadky, stĺpce a sledované hodnoty.
Kontingenčné tabuľky je možné jednoducho exportovať / importovať. Preto nie je problém danú zostavu vytvoriť u nás a zaslať vám ju e-mailom, ak si tú zostavu nedokážete vytvoriť vlastnými silami. Príklad u faktúr vydaných.

AMI Plus - Kontingenčné tabuľky
Grafy:

Vo svojej podstate ide o grafické zobrazenie kontingenčnej tabuľky. Rovnako ako kontingenčné tabuľky i Grafy je možné exportovať / importovať.

AMI Plus - Grafy
Master x Detail:

Master x Detail je zvláštna a zaujímavá funkcia, ktorá umožňuje sledovať čiastkové prehľady v hlavnom prehľade - teda taká" zostava v zostave". Vnorené prehľady samozrejme musia mať vzťah k hlavnému záznamu zostavy. V jednom hlavnom prehľade môžem mať aj viac vnorených prehľadov.
Napr. v Číselníka organizácií chcem zobraziť informácie o neuhradených pohľadávkach, prehľad zákaziek a info o bankovom spojení.

AMI Plus - Master x Detail
Zostavy: (t.j. pôvodné Uložené filtre)

Každý prehľad môže mať ľubovoľný počet uložených preddefinovaných zostáv - čiže filtrov. Okrem štandardných funkcií je možné využiť aj tzv. farebné rozlíšenie - teda pomocou jazyka SQL definovaná podmienka je prevedená napr. na farbu. Ukážka možnosti vizualizácie rozpracovanosti obchodných zákaziek dvoma rôznymi pohľadmi.
Prehľad obchodných zákaziek. Aké stĺpce, číselníky, apod. je plne variantné podľa potrieb zákazníka, napríklad:

 • • červené sú prehry, zelené výhry
 • • je sledované% úspešnosti
 • • je sledovaný plánovaný výnos
 • • stav zákazky (identifikátor), priorita, atď.
 • • klikom na "+" je možné zobraziť napr.: čo bolo ponúkané, zmluvy, dokumenty, zápisnice z rokovaní, atď.
AMI Plus - Zostavy
Dataskop:

Dataskop je užívateľský prehľad, ktorý umožňuje vytvoriť pre užívateľov vlastnú pracovnú plochu "strom aktivít". Jeden záznam v Dataskope obsahuje stromovú štruktúru, do ktorej je možné združiť informácie zozbierané naprieč modulmi systému Asseco HELIOS iNuvio. Môže byť definovaný ľubovoľný počet záznamov / stromov.
Dataskop využíva všetky nástroje - Zostavy, Kontingenčné tabuľky, Grafy a Master x Detailov

AMI Plus - Dataskop
OLAP kocky:

OLAP kocky slúžia na usporiadanie veľkého objemu dát tak, aby boli zrozumiteľné užívateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov a výsledkov. Dátové kocky sa skladajú z definície dimenzií a metrík. Metriky sú väčšinou číselné hodnoty, ktoré má zmysel porovnávať, sčítavať atď. (predajná cena, marža). Na tieto metriky sa potom pozeráte cez dimenzie (organizácia, dátum, sortiment).

AMI Plus - OLAP kocky
Manažérske rozhranie:

Manažérske rozhranie je komfortný nástroj, ktorý je plne integrovaný v prostredí MS Excel. Priamym prepojením na databázy systému Asseco HELIOS iNuvio umožňuje načítať a online vyhodnotiť potrebné dáta. Práca s dátami je jednosmerná, dáta nie je možné meniť, iba ich zobrazovať.

AMI Plus - Manažérske rozhranie

4. MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

V rámci individuálneho prispôsobenia systému je možná aj vizuálna zmena rozhrania, vrátane textov, obrázkov, atď.
Príklady vizualizácie Heliosu v predvolenom stave (obr.1) a individuálne upravený zákazníkom (obr. 2.).

AMI Plus - MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

5. ĎALŠIE PRÍKLADY VIZUALIZÁCIE SYSTÉMU

Príklady práce s dokumentmi - alternatívna vizualizácia pohľadu na dokumenty v systému

AMI Plus - Príklady práce s dokumentmi

"Sprievodca" činností - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom.
(Vľavo je nadefinovaný strom procesu - systém automaticky ponúkne, čo má používateľ robiť a vpravo "pomocníček" zobrazuje pomocný text, komentujúci požadovanú operáciu / činnosť)

AMI Plus - "Sprievodca" činností

Previazanosť dokladov - je presne dohľadateľné, aké ďalšie doklady / (činnosti) vznikli z prvotnej ponuky.

AMI Plus - Previazanosť dokladov

Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

AMI Plus - Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

Príklad evidencie marketingových akcií

AMI Plus - Príklad evidencie marketingových akcií

Ukážka previazanosti systému - organizácia a nadväznosť na doklady tovarov a služieb.
"Nad" záznamom organizácie možno dohľadať / otvoriť prehľady dokladov, položiek, zákaziek, všetkých rokovaní, dokumentov, a iné...

AMI Plus - Ukážka previazanosti systému

Moduly podnikového systému Asseco HELIOS iNuvio

ERP systém Asseco HELIOS iNuvio je určený pre menšie a stredne veľké firmy. K štandardným agendám Asseco HELIOS iNuvio: Ekonomika, Obchod, Mzdy a personalistika, CRM systém si môžete vybrať špecializované moduly: Skladové hospodárstvo, Logistika, Riadenie výroby, Riadenie projektov, Fakturácia a pošta, Servis, Manažérsky informačný systém, Colný software, Účtovné štandardy, Pokladničný predaj, Pokladňa a Banka, Fiškálny modul a ďalšie.

Systém je postavený na princípe stavebnice. Vezmite tie moduly, ktoré potrebujete a tým znížte investície do informačného systému. Keď firma vyrastie, môžete systém rozšíriť o ďalšie moduly (špecializované oblasti) a zvýšiť počet užívateľov systému. Ak si nie ste istý, ktoré moduly využijete, ozvite sa a pomôžeme s analýzou procesov firmy.

Prezrite obrázok nižšie, okolo jadra systému si firma vyberie tie moduly (funkcionalitu), ktoré skutočne využije.

AMI Plus - Moduly podnikového systému Asseco HELIOS iNuvio

Minimálne technické požiadavky

Základný technický popis

 • • Ekonomický systém Asseco HELIOS iNuvio je určený pre prevádzku v systémovom prostredí firmy Microsoft.
 • • Doporučený desktopový operačný systém (operačný systém PC užívateľa) je MS Windows 8.1 x64 alebo MS Windows 10 x64.
 • • Doporučený operačný systém serveru je MS Windows Server 2016, prípadne MS Windows Server 2019.
 • • Doporučený databázový server je MS SQL 2014 SP2 alebo MS SQL 2016 SP1 alebo MS SQL 2017 (CU verzie 8 alebo vyššia) alebo MS SQL 2019 (od CU3)

Minimálna konfigurácia

Požiadavky sú uvedené len vzhľadom k typu prevádzkovaného operačného systému, databázového serveru MS SQL a Asseco HELIOS iNuvio. Nie je braný ohľad na ďalšie aplikácie prevádzkované na stanici alebo serveri (mimo MS Office na stanici), ktoré zvyšujú nároky na hardware. Rovnako nie je braný ohľad na veľkosť databázy Asseco HELIOS iNuvio (nutné hodnotiť individuálne), čo môže podstatne ovplyvniť nároky na hardware serveru, najmä na veľkosť operačnej pamäte. Firma Microsoft odporúča pre prevádzku MS SQL Server veľkosť pamäte rovnakú ako je veľkosť prevádzkovanej databázy.

Následkom inzerovaných zmien firmy Microsoft pre produkt MS SQL 2016 je ukončený vývoj 32bit verzií SQL Server.
Je nutné prejsť na 64bit architektúru Windows všade tam, kde bude MS SQL 2016 nainštalovaný. Táto zmena sa týka všetkých edícií MS SQL 2016, vrátane edície Express. Súčasné serverové produkty Windows už existujú len v 64 bitovej podobe, zmena sa teda týka desktopových operačných systémov a riešenie typu Asseco HELIOS iNuvio Monoinštalácia.

Monoinštalácia

Podnikový informačný systém Asseco HELIOS iNuvio je nainštalovaný a prevádzkovaný iba na jednom počítači. Databázy aj aplikácie sú spúšťané na rovnakom PC, formou lokálneho prístupu.

Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databáz > 1GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Server

Podnikový informačný systém Asseco HELIOS iNuvio je nainštalovaný na vyhradený server. Server spravuje databázu a zdieľa pre klientov aplikáciu v sieti. Za istých podmienok môže byť server zároveň klientom, formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP).

Poznámka: Voľba počtu a výkonu procesorov závisí predovšetkým na počte užívateľov. Voľba veľkosti RAM závisí od počtu a veľkosti databáz. Pri počte užívateľov> 10 a / alebo predpokladanej veľkosti databázy > 5GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Klient

Počítač klienta systému Asseco HELIOS iNuvio v počítačovej sieti, kde je inštalovaný server. Klient spúšťa aplikáciu zo zdieľanej zložky a pripája sa k databáze na server, formou sieťového prístupu (LAN, WAN). Za istých podmienok môže klient pracovať priamo na serveri, formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP).

Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databáz (y)> 4GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Grafické rozlíšenie

Minimálne grafické rozlíšenie je 1024 x 768, 16 bitov.

Terminálová prevádzka - odporúčaná priepustnosť linky

 • • 128kbps / 1 užívateľ
 • • Komunikačná linka s odozvou na ping <150ms, bez vypadávania paketov počas prevádzky.

Odporúčame používať pevnú linku alebo bezdrôtovú linku v licencovanom frekvenčnom pásme.
Používanie nesymetrické linky alebo linky s agregáciou prevádzky (napr. ADSL) - odporúčame otestovať rýchlosť a stabilitu linky.

Virtualizácia HW prostriedkov

Technologicky je možné Asseco HELIOS iNuvio aj MS SQL prevádzkovať aj v rôznych virtualizačných prostrediach. Doterajšie skúsenosti s virtualizáciou sú uspokojivé na systémoch:

 • • VMvare
 • • Microsoft Hyper-V


Ostatné hardware odporúčanie

Pri návrhu konfigurácia je odporúčané riadiť sa nasledujúcimi pravidlami.

Výber hardware

Odporúčame používať značkový hardware (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možnosťou zakúpenia rozšírenej záruky - oprava priamo u zákazníka, možnosť garancie začatie práce na odstránenie hardware závady prípadne garancie doby odstránenia hardware závady.

Veľkosť pamäte RAM

Pre prevádzku MS SQL Server je odporúčaná veľkosť RAM 1: 1 voči veľkosti prevádzkovanej databázy (resp. Súčtu aktívnych databáz).
Ďalej je doporučený pomer RAM 2: 1 voči najväčšej tabuľke spracovávanej na MS SQL Server.
Dostatok RAM pre MS SQL Server má zásadný vplyv na odozvu systému Asseco HELIOS iNuvio.

Konfigurácia diskov

Pre ukladanie databáz je vhodné použiť diskové pole typu RAID 10 alebo RAID 1.
Typ poľa RAID 5 nie je odporúčaný pre SQL databázu.
Rýchlosť disku / diskového poľa a kvalita diskového radiča majú zásadný vplyv na odozvu systému Asseco HELIOS iNuvio.

Ostatný software

Inštalácia a prevádzka MS SQL Server 2012 vyžaduje nasledujúce komponenty Microsoft.

 • • Internet Explorer 7.0 (alebo vyšší)
 • • .NET Framework 3.5.1
 • • .NET Framework 4.0
 • • Microsoft Windows Installer 4.5 (alebo vyšší)
 • • Windows PowerShell 2.0

Microsoft Office

Systém Asseco HELIOS iNuvio komunikujú s nástrojmi MS Office (Word, Excel, Outlook). Pre tieto účely sú uvedené odporúčané verzie.

 • • MS Office 2013 - 2019
 • • MS Office 365 (iba pre desktopové verzie aplikácií)

 

Poznámka: Asseco HELIOS iNuvio spolupracuje plne s 32-bit (x86) verziou MS Office, na to je potrebné brať ohľad pri nákupe nástrojov Office. Podpora 64-bit (x64) verzie MS Office je len čiastočná a doporučujeme ju vopred konzultovať s firmou AMI Plus, s.r.o.

Vo všetkých prípadoch prevádzkovania systému Asseco HELIOS iNuvio je doporučená (v niektorých prípadoch dokonca vyžadovaná) pravidelná aktualizácia produktov MS SQL Server a Windows.

AMI Plus, s.r.o. ponúka možnosť poskytnúť expertov a skúsenosti v oblasti inštalácie, konfigurácie a optimalizácia prevádzky MS SQL a databáz Asseco HELIOS iNuvio. Kontaktujte nás.

Cenník systému Asseco HELIOS iNuvio

Pre prípravu cenovej ponuky pre vašu firmu, potrebujeme poznať vaše podnikanie a požiadavky. Cena systému sa odvíja od zvolenej funkcionality (vybrané moduly) a počtu užívateľov. Vezmete si tie moduly informačného systému, ktoré skutočne využijete. Urobíme analýzu informačných potrieb, poskytneme konzultácie. Radi pomôžeme.

Odošlite kontaktný formulár nižšie a my vám obratom zašleme cenovú ponuku.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre AMI Plus, s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.